Christa Nerinckx

  • Photography
  • Light
  • Color
  • Family
  • Love

Rules

IDENTITEIT

Fotografie Christa Nerinckx

Vestigingsadres:
Kerrebroek 2
9260 Wichelen

Adres van de studio:
Bohemen 101
9260 Wichelen

Tel: +32 477 67 24 65
E-mail: 
christa.nerinckx@gmail.com

Ondernemingsnummer: BE 0863 831 520


1. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES

• Fotograaf of Fotografie Christa Nerinckx: De entiteit zoals vermeld in artikel 1 hierboven.
• Klant: De individuele persoon of onderneming die een overeenkomst aangaat met de fotograaf. In geval van een model call wordt de deelnemer, het model, ook beschouwd als klant. Voor minderjarige deelnemers zijn de ouders of de voogd de klant.
 

2. TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de fotograaf en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen fotograaf en klant.

Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant ter beschikking gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de fotograaf zijn in te zien en zij op verzoek kosteloos worden toegezonden.

Door het boeken van een fotoreportage of het plaatsen van een bestelling geeft de klant te kennen akkoord te gaan met deze voorwaarden.

3. EENZIJDIGE WIJZIGING

De algemene voorwaarden kunnen eenzijdig worden gewijzigd door Fotografie Christa Nerinckx. Indien de overeenkomst nog niet volledig is afgerond, worden de gewijzigde algemene voorwaarden ter beschikking gesteld.

4. UITSLUITING

De algemene voorwaarden van Fotografie Christa Nerinckx sluiten eventuele algemene of specifieke voorwaarden van de klant uit, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Ze vervangen alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden. Eventuele uitzonderingen dienen expliciet te worden opgenomen in een contract tussen de klant en Fotografie Christa Nerinckx.

5. PRIJSOFFERTES, BESTELLINGEN, BOEKINGEN, VOORSCHOTTEN, BETALINGEN

• Prijzen op de website of in prijsoffertes zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
• Een prijsofferte blijft geldig tot 2 weken na de offertedatum, tenzij anders vermeld.
• Boeken of bestellen gebeurt door betaling van een voorschot of het volledige bedrag. De boeking/bestelling is op dat moment definitief.
• De klant gaat akkoord met de algemene verkoopvoorwaarden bij plaatsing van een boeking/bestelling.
• Voorschotten verschillen per type fotoreportage en zijn vermeld bij het pakket. Bij afwezigheid wordt het standaard voorschot toegepast.
• Betaling van een fotoreportage gebeurt aan het begin, tenzij anders overeengekomen. Digitale producten vereisen voorafgaande betaling bij bestelling.
• Eigendom van goederen gaat over op de klant na volledige betaling. Zie ook artikel 12 hieronder.6. REPORTAGEDATUM, VERPLAATSINGEN, ANNULATIES


6.1 NEWBORN FOTOREPORTAGES

• Voorlopige reportagedatum: Bij het boeken van een newborn fotoreportage wordt een ‘voorlopige’ datum vastgesteld.
• Definitieve reportagedatum: De definitieve datum wordt in overleg direct na de geboorte bepaald. 
  Binnen 48 uur na de geboorte neemt de klant contact op. Indien geen contact uiterlijk 72 uur voor de voorlopige datum, kan Fotografie Christa Nerinckx de reportage annuleren en het voorschot behouden.
• Annulering door klant: Bij annulering door de klant kan het voorschot niet worden teruggevorderd, tenzij onder uitzonderlijke omstandigheden.
• Verhindering fotograaf: Bij ziekte wordt naar een oplossing gezocht, zoals vervanging door een vergelijkbare fotograaf of verplaatsing.
• Klantinformatie: Klant informeert over medische aandoeningen/symptomen van de newborn.
• Annulering door Fotografie Christa Nerinckx: Fotoreportage kan worden geannuleerd als klantvereisten niet zijn nagekomen.
 

6.2 ANDERE FOTOREPORTAGES

• Definitieve reportagedatum: Deze wordt na boeking bevestigd.
• Annulering door klant: Voorschot kan niet worden teruggevorderd, behalve onder uitzonderlijke omstandigheden.
• Verplaatsing: Tot 7 dagen vóór de datum mogelijk. Binnen 7 dagen kan Fotografie Christa Nerinckx schadevergoeding vragen.
• Verhindering fotograaf: Zoektocht naar oplossing, bijvoorbeeld vervanging door een vergelijkbare fotograaf of verplaatsing.
• Annulering door Fotografie Christa Nerinckx: Fotoreportage kan worden geannuleerd als klantvereisten niet zijn nagekomen.
 

6.3 ANNULATIE BESTELLINGEN

• Bij annulering: Klant betaalt 50% van het bestelbedrag als niet-verminderbare schadevergoeding.
 

7. FOTOBESTANDEN EN BEWARING FOTOREPORTAGE

• Bewaartermijn: Gegevens en fotobestanden worden 6 maanden bewaard, rekening houdend met privacywetgeving.
• Fotobestandtypes:

• SOOC FOTOBESTANDEN IN LAGE RESOLUTIE: Onbewerkte bestanden mogen niet worden afgedrukt, bewerkt, verspreid of commercieel gebruikt.
• SOCIALE MEDIABESTANDEN: Logo blijft zichtbaar bij digitale verspreiding. Niet toegestaan voor commercieel gebruik of wedstrijddeelname.
• HR-FOTOBESTANDEN: Deze hoge resolutie bestanden mogen worden afgedrukt maar het is niet toegestaan deze te gebruiken voor commercieel gebruik of wedstrijddeelname.
 
• Beschikbaarheid en herplaatsing: Sociale mediabestanden blijven 2 weken beschikbaar. Herplaatsing is mogelijk tegen administratieve vergoeding.
• Downloadtermijn: Klant ontvangt een link voor het downloaden van HR-bestanden, die na een beperkte periode worden verwijderd.
• Bewaarplicht klant: Klant bewaart digitale bestanden in hun oorspronkelijke vorm, zonder bewerkingen, tenzij goedgekeurd door Fotografie Christa Nerinckx.

• GELEVERDE PRESTATIES

Alle geleverde prestaties en diensten zijn inspanningsverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen.

Na selectie worden foto’s bewerkt in de huisstijl van Fotografie Christa Nerinckx. Foto’s die niet zijn geselecteerd voor bewerking kunnen niet worden besteld als producten, waaronder afdrukken, sociale mediabestanden en printbestanden. Onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding worden verkregen.

Voordat Fotografie Christa Nerinckx producten bestelt bij een leverancier of zelf afdrukt (bijvoorbeeld fotoalbums, bedankkaartjes met tekst, geboortekaartjes, samengestelde foto’s, enz.), zal het ontwerp ter goedkeuring aan de klant worden voorgelegd. Het product wordt pas na goedkeuring van het ontwerp door de klant besteld bij een leverancier of afgedrukt. Na goedkeuring door de klant kan Fotografie Christa Nerinckx niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in het ontwerp.

• VERZENDINGEN

Fotografie Christa Nerinckx verzendt geen fotoafdrukken of ander fotografisch materiaal. Als dit bij uitzondering toch gebeurt, is Fotografie Christa Nerinckx niet verantwoordelijk voor schade of verlies tijdens verzending.

• PUBLICATIERECHT EN PRIVACY

Het fotografisch werk van Fotografie Christa Nerinckx kan te allen tijde en zonder vergoeding aan de klant worden gebruikt voor promotionele doeleinden en publicaties, zoals op haar website, blog, sociale media (Facebook, Instagram, enz.), portfolio, advertenties, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, demonstratiemateriaal, deelname aan wedstrijden, tentoonstellingen, awards, enz.

Indien de klant dit niet wenst of slechts onder bepaalde voorwaarden wenst, kan de klant Fotografie Christa Nerinckx hiervan op de hoogte stellen tijdens de fotoreportage via een invulformulier.

Het privacybeleid van Fotografie Christa Nerinckx is te raadplegen op de volgende pagina: www.fotografiechristanerinckx.be/privacy


• AUTEURSRECHTEN


Het fotografisch werk van Fotografie Christa Nerinckx is onderhevig aan auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van Fotografie Christa Nerinckx, ook al beschikt de klant over bestanden. Persoonlijk gebruik door de klant is toegestaan. Voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en eventueel een vergoeding betalen aan Fotografie Christa Nerinckx.

Fotografie Christa Nerinckx kan middels een overdracht van auteursrechten of door middel van een tijdelijk gebruiksrecht een licentie verlenen op haar auteursrechtelijke vermogensrechten.

• AANSPRAKELIJKHEID

Fotografie Christa Nerinckx is niet verantwoordelijk voor eventuele kleurafwijkingen op beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf zelf zijn vervaardigd. Dit geldt zowel voor afdrukken die de klant, bij gebruik van de printbestanden indien beschikbaar, zelf laat maken bij derden, als voor afdrukken die de fotograaf laat produceren bij haar leveranciers. Niettemin doet Fotografie Christa Nerinckx haar uiterste best om leveranciers te selecteren op basis van de kwaliteit van geleverde producten en diensten.

Voorafgaand aan, tijdens of na een fotoreportage kan Fotografie Christa Nerinckx niet aansprakelijk worden gesteld voor schade bij de klant, inclusief, maar niet beperkt tot:

• Indirecte schade als gevolg van het gebruik van diensten of goederen.
• Lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden.
• Verlies en/of beschadiging van eigendommen van de klant.
 

• KLACHTEN EN GESCHILLEN

Klachten met betrekking tot een fotoreportage of levering dienen binnen 7 kalenderdagen na de leveringsdatum per aangetekende brief te worden ingediend. Bij gebrek hieraan wordt de fotoreportage/levering als aanvaard beschouwd. In het geval van digitale bestanden geldt als leveringsdatum de dag waarop de digitale bestanden naar de klant zijn verzonden.

Bij overtreding van de voorwaarden die zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden, kunnen juridische stappen worden ondernomen. Alle geschillen met betrekking tot de uitvoering van een bestelling of de interpretatie van de algemene verkoopsvoorwaarden vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbank te Dendermonde.


Voorwaarden Cadeaubonnen


Deze aanvullende voorwaarden gelden voor cadeaubonnen uitgegeven door Fotografie Christa Nerinckx en worden toegepast bovenop de algemene voorwaarden. Door het gebruik van een cadeaubon aanvaardt de klant deze voorwaarden.

• Unieke Code en Type Bon: Elke bon, zowel elektronisch als fysiek, heeft een unieke code en wordt slechts één keer uitgegeven. Bij elektronische cadeaubonnen wordt verwezen naar de ‘bonmail’ die eenmalig wordt verstuurd.

• Bewaring en Verlies: De ontvanger moet de bon zorgvuldig bewaren. Fotografie Christa Nerinckx is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies. Een bon kan slechts door één persoon worden gebruikt.

• Vervaldatum en Waarde: Een cadeaubon vermeldt naast de unieke code een vervaldatum en kan een (rest)waarde of een specifieke formule bevatten.

• Gebruik bij Bestelling of Boeking: Bij een vermelde (rest)waarde kan de bon worden gebruikt als betaalmiddel voor producten of het boeken van een fotoreportage. De geldende prijzen zijn van toepassing. Bij hoger totaalbedrag dient het verschil te worden betaald, bij lager totaalbedrag behoudt de bon een nieuwe restwaarde.

• Formule op de Bon: Als de bon een formule vermeldt, kan deze alleen worden gebruikt voor het boeken van een fotoreportage op basis van de oorspronkelijke formule, zelfs als deze niet meer standaard wordt aangeboden. Upgraden naar een duurdere formule is mogelijk, maar geen restwaarde wordt terugbetaald bij kiezen voor een goedkopere formule.

• Gebruik bij Fotoreportage: Bij het boeken van een fotoreportage dient de gebruiker de bon te vermelden. Bij een papieren bon moet deze worden ingeleverd tijdens de fotoreportage, bij een elektronische bon dient de bonmail te worden doorgestuurd naar Fotografie Christa Nerinckx.
Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren. Cookiebeleid